Piąte urodzinki i promocje :)

Kochani Pizza Maniacy! Mamy ogromną przy­jem­ność ogło­sić, że 15 sierepnia nasza uko­chana Piz­ze­ria Pro­sciutto obcho­dzi swoje piąte uro­dziny! 🎂🎈

To dla nas naprawdę wyjąt­kowy moment, który chcemy podzie­lić się z Wami – naszymi nie­sa­mo­wi­tymi Gośćmi! Z tej oka­zji mamy dla Was nie­zwy­kłe pro­mo­cje, które spra­wią, że Wasza uczta będzie jesz­cze bar­dziej wyjątkowa:

🚚 Dostawy do domu z zamó­wień tele­fo­nicz­nych są TERAZ ZA DARMO! Nie musisz się mar­twić o dodat­kowy koszt dostawy – my mamy to pokryte!

🍕 Co piąta pizza w Twoim zamó­wie­niu kosz­tuje TYLKO JEDEN GROSZ! To nie żart – jedna z pię­ciu pysz­no­ści pra­wie za darmo!

🥤 Chcesz się orzeź­wić? Każdy piąty napój w Twoim zamó­wie­niu to JEDEN GROSZ! Ide­alne uzu­peł­nie­nie Two­jego posiłku.

🍷 Marzysz o roman­tycz­nej kola­cji? Teraz możesz nabyć wyśmie­nite wino 1 litra za jedyne 25 zło­tych! Dosko­nała pro­po­zy­cja dla miło­śni­ków wykwint­nych sma­ków.

🎁 A to nie koniec nie­spo­dzia­nek! Do każ­dego zamó­wie­nia na wynos doda­jemy GRATIS opa­ko­wa­nia na wynos, aby­ście mogli zabrać ze sobą pozo­sta­ło­ści swo­jego święta.

Przy­by­waj­cie tłum­nie i świę­tuj­cie z nami ten nie­zwy­kły moment! Nasza piz­ze­ria ist­nieje dzięki Wam, a Wasza miłość do naszych dań jest naszą naj­więk­szą nagrodą.

Zapra­szamy do odwie­dze­nia naszej Piz­ze­rii Pro­sciutto w dniu 15 sierp­nia i ciesz­cie się nie­zwy­kłymi pro­mo­cjami oraz pysz­nymi daniami! Dzię­ku­jemy za pięć fan­ta­stycz­nych lat – a my jeste­śmy gotowi na kolejne pięć wspa­nia­łych lat z Wami! 🥳🍕🎉

#Pro­sciutto5Urodziny #Piz­ze­riaPro­sciutto #Ju­bi­le­uszSmaku #Piz­za­Party

Comments on This Post 0
Dodaj komentarz

Uwaga, uwaga!

Do każdego zamówienia złożonego telefonicznie na dowóz, powtarzamy złożonego telefonicznie w dowozie, puszka Coli gratis!

Puszka Coli

 

Promocja trwa do odwołania, czyli aż właściciel zapomni 😉

Call Now Button